Швециа аиҳабыра рҳәамҭала, НАТО азин арҭоит атәыла аофициалла Алианс иалалаанӡа   рбџьармчқәа атәылаҿ идыргыларц
Швециа аиҳабыра рҳәамҭала, НАТО азин арҭоит атәыла аофициалла Алианс иалалаанӡа   рбџьармчқәа атәылаҿ идыргыларц

«Швециа НАТО азин анаҭоит ахатә ҵакырадгьылаҿ Алианс арбџьармчқәа рыргыларазы атәыла аофициалла НАТО иалалаанӡа», — ирҳәеит Швециа аҧыза-министр  Улоф Кристерссони  атәылахьчара аминистр Пол Ионсони.

Дара ишырҳәаз ала, хара имгакәа Урыстәыла, агәылара иҟоу атәылақәа рзы шәарҭахоит, Путин иамбициақәа рымҽхак заҟарахо рыздырӡом.

«Атәым техникеи хазхаҭалатәи аилазаареи аамҭала Швециа иҳаргылар, Урыстәыла адырга бзиа аиуеит, уи Швециа ахыхьчаралшара азнарҳауеит», — иануп аминистрцәа рҳәамҭаҿы.

Швециа НАТО алаларазы азыҳәамҭа ҟанаҵеит ҵыҧх, аха, Ҭырқәтәылеи Венгриеи уи иақәшаҳаҭым.