Сергеи Лавров – Ари азҵаара Урыстәыла иахьыҧшызар, аибашьра ҟалом, ҳара аибашьра ҳҭахым, аха, ҳинтересқәа реилагареи ҳинтересқәа ратәамбареи  азин аӡәгьы иаҳҭом
Сергеи Лавров – Ари азҵаара Урыстәыла иахьыҧшызар, аибашьра ҟалом, ҳара аибашьра ҳҭахым, аха, ҳинтересқәа реилагареи ҳинтересқәа ратәамбареи азин аӡәгьы иаҳҭом

 

Ари азҵаара Урыстыла иахьыҧшызар, аибашьра ҟалом, ҳара аибашьра ҳҭахым, аха, ҳинтересқәа реилагареи ҳинтересқәа ратәамбареи аӡәгьы азин иаҳҭом, — иҳәеит Урыстәыла адәныҟатәи аусқәа рминистр Сергеи Лавров ажурналистцәа данырҧылоз.

Сергеи Лавров Америкеи НАТОи рҟынтә ироуз аҭакгьы дахцәажәеит. Урыстәыла адәныҟатәи аусқәа рминистр ишиҳәаз ала, Американтә ироуз аҭак аҿы аконструктивтә моментқәак иҟан, аха, бжеиҳарала, усҟак зҵакы дуум азҵаарақәа рзы.

Лавров ишиҳәаз ала, Америкеи НАТОи рҟынтә ашәҟәқәа шроузгьы, Урыстәыла ашәарҭадара агарантикақәа ирыдҳәаланы  ахатә позициа аҧсахуам.