Саломе Зурабишвили – Ҳара акандидат астатус ҳмоуит, аха, европатәи аперспектива ҳауит
Саломе Зурабишвили – Ҳара акандидат астатус ҳмоуит, аха, европатәи аперспектива ҳауит

 

«Ҳара акандидат астатус ҳмоуит, аха, европатәи аперспектива ҳауит, Украинеи аҵыхәтәантәи амзақәа рзы иҟалаз ахҭысқәеи ракәымзҭгьы, уигьы ҳауамызт», — илҳәеит Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили Қарҭтәи жәларбжьаратәи аҳәсатә конференциа  «Аҳәса-лидерцәа аимакқәеи аҭынчреи ашәарҭадареи иазкны» аҿы данықәгылоз.

Саломе Зурабишвили лҳәамҭала, Украинеи Молдовеи иреиҧшымкәа, Қырҭтәыла абжьагара мацара аиуит, аха, ажәлар ргәы кармыжьроуп.

Лара лажәақәа рыла, Еврокомиссиа алахәылацәа  еилыккаа  ирҳәеит Қырҭтәыла акандидат астатус аиурц азыҳәан  2022 шықәса анҵәамҭанӡа иҟаҵатәу.

«Еиуеиҧшым аполитикатә интересқәа рҟынтә иаҳа иаҳзыманшәалоу акәымкәа, иҳарҳәаз ҟаҳҵароуп. Иҟаҵатәуи ҳәа ҳхы ҳазҵаап», — илҳәеит  Саломе Зурабишвили.

 

Акомментари аҟаҵара