Сабрина Сингх – Украина НАТО алаларазы ахатә мҩа амазаауеит
Сабрина Сингх – Украина НАТО алаларазы ахатә мҩа амазаауеит

«Украина НАТО алаларазы ахатә мҩа амазаауеит», — илҳәеит Пентагон апресс-спикер ихаҭыҧуаҩ  Сабрина Сингх.

«Атәыла цыҧхьаӡа НАТО алаларазы ахатә мҩа амоуп. Швециа Алианс алаларазы ҧхьаҟа ишцо ҳгәаҧхоит.

Украинагьы,  НАТО алаларазы ахатә мҩа амазаауеит. НАТО иаарту ашәқәа аполитика иазгәыкуп.  Уажәазы ҳара ашәарҭадара апакетқәеи ари аибашьраҿы цхыраарас ираҳҭаши ауп  ҳхызхәыцуа», — илҳәеит Сингх.