Нато арратә комитет ахантәаҩы игәаанагарала, Украинаҿ амобилизациа иацҵаны амобилизациа мҩаԥгатәуп
Нато арратә комитет ахантәаҩы игәаанагарала, Украинаҿ амобилизациа иацҵаны амобилизациа мҩаԥгатәуп

Нато арратә комитет ахантәаҩы Роб Бауер Киев ашәарҭадаратә форум аҿы данықәгылоз ишааицҳаз ала, Украинаҿ амобилизациа иацҵаны амобилизациа мҩаԥгатәуп.

Алианс арратә ачинҳаракҩы иажәақәа рыла, Украина абџьар мацара акәым, ауаагьы аҭахуп.

„Шәара аџьаԥҳаны мацара акәыс, аруаа шәҭахуп. Ари амобилизациа ауп иаанаго“, –иҳәеит Бауер.

Нато арратә комитет ахантәаҩы зымҽхак ҭбаау аибашьра иалагеижьҭеи Украина рапԥхьаӡа даҭааит.