Мелиқишвили имҩаду арҽеиратә усурақәа рашәара 17 рзы иалагоит
Мелиқишвили имҩаду арҽеиратә усурақәа рашәара 17 рзы иалагоит

Аҳҭнықалақь ахада Каха Калаӡе иҟаиҵаз аҳәамҭала, Мелиқишвили имҩаду арҽеиратә усурақәа рашәара 17 рзы, хәылбыҽхан иалагоит. Амҩаду аҿы автотранспорт изныҟәом. Ари атәы Калаӡе ақалақь аиҳабыра реилартәараҿ ааицҳаит.

Калаӡе ишазгәеиҭаз, Мелиқишвили амҩалу ҳаамҭазтәи аинфраструктура иашьашәаланы дырҽеиуеит.

Арҽеиратә ареал Варазисхеви инаркны Ҷонқаӡе амҩанӡа иҟоу ахҵәаха ауп.  Аусурақәа рымҩаԥгараан, Мелиқишвили имҩаду аҿы автотранспорт изныҟәом.

Апроект аҳәԥса 6388000 лари иаҟароуп.