Лаҵара 15, асааҭ 09:30 инаркны рзы Қырҭтәыла апарламентаҿ ашәарҭадара аҩаӡара “ҩежь” амч аиуеит
Лаҵара 15, асааҭ 09:30 инаркны рзы Қырҭтәыла апарламентаҿ ашәарҭадара аҩаӡара “ҩежь” амч аиуеит

Қырҭтәыла апарламент ашәарҭадаратә ҭагылазаашьақәа рырҕәҕәара иазкны аҳәамҭа аланарҵәеит.

Лаҵара 15, асааҭ 09:30 инаркны рзы Қырҭтәыла апарламентаҿ ашәарҭадара аҩаӡара “ҩежь” амч аиуеит.

“Қырҭтәыла апарламент ахан ашәарҭадара арӷәӷәара иазку аҵас ашьақәырӷәӷәара иазку” Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы 2023 шықәса цәыббра 4 рзы ишьақәирӷәӷәаз N1/259/23 адҵа инақәыршәаны, лаҵара 13, асааҭ 17:00 инаркны апарламент ахыбраҿ ашәарҭадаратә ҭагылазаашьақәа дырӷәӷәоит, Қырҭтәыла апарламент ахан аҟны ашәарҭадара аҩаӡара ҩежь амч аиуеит.

Апарламент ашҟа анеира рылшоит апарламент аппарат аусуҩцәеи ҷыдала иаԥхьоу ахаҿқәеи мацара”, – иануп аҳәамҭа аҿы.