Ҟарабахынтә Шәамахьтәылахь 3000-ҩык рҟынӡа ахҵәацәа ииасит
Ҟарабахынтә Шәамахьтәылахь 3000-ҩык рҟынӡа ахҵәацәа ииасит

Ҟарабахынтә Шәамахьтәылахь 3000-ҩык рҟынӡа ахҵәацәа иасит, – аарыцҳаит Шәамахьтәыла аиҳабыра рҟынтә. Аусҳәарҭа аинформациа ала, Шәамахьтәылахь Ҟарабах иқәҵыз ауааԥсыра риагара иацы иалагеит. Актәи агәыԥ 400-ҩык рыла ишьақәгылан.

Аиҵәацәа Аџьар ҟаԥшь амашьынақәа рыла иаргоит.

Шәамахьтәыла анапхгара аофициалтә даҟьа ианылаз аинформациа ала, цәыббра 24, асааҭ 22:00 рзы, Ҟарабахынтә Шәамахьтәылахь зықьҩык иреиҳаны ахҵәацәа ииасит. Асааҭ 06:00 рзы ахыԥхьаӡара 2900-ҩык рҟынӡа инаӡеит.