Џьон Кирби - Урыстәыла иаҿагыланы аибашьраҿ Украиназы ЕАШ ацхыраара аамҭала иаанкылоуп
Џьон Кирби - Урыстәыла иаҿагыланы аибашьраҿ Украиназы ЕАШ ацхыраара аамҭала иаанкылоуп

Урыстәыла иаҿагыланы аибашьраҿ Украиназы ЕАШ ацхыраара уажәы аамҭала аанкылоуп, – иҳәеит Аҩны шкәакәа амилаҭтә шәарҭадаратә хеилак аҿы астратегиатә аимадарақәа ркоординатор Џьон Кирби.

Џьон Кирби ишазгәеиҭаз ала, Вашингтон инагӡоит ацхыраара апакет иазку аиҿцәажәара, уажәы ихадароуп Украина ацхырааразы афинансркра анагӡара аконгресс шьақәнаӷәӷәарц.

” Урыстәыла иаҿагыланы аибашьраҿ Украиназы ЕАШ ацхыраара аамҭала аанкылоуп. Аурысцәа имҩаԥырго ажәыларақәа иаҳа-иаҳа ӷәӷәахоит. Урҭ иҟьашьу рус азы Аҩадатәи Кореиа абаллистикатә ракетақәа рхы иадырхәоит. Ацхыраара ихымԥадатәиуп, ҷыдла аӡынразы”, – иҳәеит Кирби.