Џьеик Салливан - Украина ацхыраарахы ЕАШ аԥенџьыр аркхоит
Џьеик Салливан - Украина ацхыраарахы ЕАШ аԥенџьыр аркхоит

Украина ацхыраарахы ЕАШ аԥенџьыр аркхоит, – иҳәеит ашәарҭадаратә зҵаарақәа рзы ЕАШ ахада ибжьагаҩ Џьеик Салливан.

Баиден иабжьагаҩ ишааицҳаз ала, Украина атәылахьчара ашәарҭа иҭагылар азы ЕАШ аконгресс Украина ацхыраара иазку Аҩны шкәакәа аҳәара зыԥшра ҟамҵакуа шьақәнаӷәӷәароуп.

“Ахатә ҵакырадгьыл ахьчаразы ихымԥадатәиу аинструментқәа рзы аԥаразоушьҭратә ҳалшарақәа есымчыбжь иаҳа-иаҳа иуадаҩхоит. Украина ацхыраарахы ЕАШ аԥенџьыр аркхоит”, – иҳәеит ЕАШ ахада ибжьагаҩ Џьеик Салливан.