Иракли Ҕарибашвили инапхгарала, Аинвесторцәа рхеилак аилатәара мҩаҧган
Иракли Ҕарибашвили инапхгарала, Аинвесторцәа рхеилак аилатәара мҩаҧган

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили инапхгарала, аиҳабыра радминистрациаҿы Аинвесторцәа рхеилак аилатәара мҩаҧган.

Қырҭтәыла аҧыза-министр ипрессмаҵзура аинформациала, Аиҳабыра рнапхгаҩы иааиртыз ахеилак аилатәараҿы, асаламтә ажәахә ала иқәгылеит Қырҭтәыла иҟоу Иеиду аҳра ацҳаражәҳәара амиссиа аиҳабы ихаҭыԥуаҩ Клер Олблеси Аиҭашьақәыргылареи Аҿиареи азы Европатәи Абанк (EBRD) арегионалтә директор Кавказ аҿы Алек Врениос Даркиноси.

Аинвесторцәа рхеилак амаӡаныҟәгаҩ Гьаргь Черқезишвили ахеилак алахәылацәа ирзеиҭеиҳәеит ахеилак аусушьеи ҧасатәи аилатәараҿы ирыдыркылаз аӡбарақәа рынагӡареи иазкны.

Ахшыҩзышьҭра азуун Еврокомиссиа Европатәи ахеилак Қырҭтәыла Евроеидгыла алаларазы акандидат астатус анаршьаразы иҟанаҵаз абжьагара.

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили иажәақәа рыла, Еврокомиссиа аҭоурыхтә ҵакы змоу даҽа аӡбарак аднакылеит.