Иҳaҩсыз уaхи-ҽни рылa Бритaниa Ду aкоронaвирус 3 899-ҩык рыдбалан, рыҧсҭазаара иалҵит 18-ҩык
Иҳaҩсыз уaхи-ҽни рылa Бритaниa Ду aкоронaвирус 3 899-ҩык рыдбалан, рыҧсҭазаара иалҵит 18-ҩык

Иҳaҩсыз уaхи-ҽни рылa Бритaниa Ду aкоронaвирус 3 899-ҩык рыдбалан, рыҧсҭазаара иалҵит 18-ҩык.

Ари атәы аанацҳаит Гардиан Аиҳабыра рдыррақәа ҵаҵҕәыс аҭаны.

Британиа Ду аҿы акорнавирус рыдбалахьеит 394 257 -ҩык,  41 777–ҩык рыҧсҭазаара иалҵхьеит.