Глдани, хыбрак былуеит
Глдани, хыбрак былуеит

Қарҭ, Глдани, хыбрак былуеит.

Аҭыԥ аҿы амобилизациа рзууп амцарцәара-аиқәырхаратә маҵзура аусуҩцәа.

Қырҭтәыла Актәи аканал ахь Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рмаҵзура аҟынтә ишаарыцҳаз, амца арцәара иаҿуп.

Аахақәа зауз аӡәгьы дыҟам.