„Фаиненшал таимс“ адыррала, Урыстәыла Европаҿ адиверсиақәа армазеиуеит
„Фаиненшал таимс“ адыррала, Урыстәыла Европаҿ адиверсиақәа армазеиуеит

„Фаиненшал таимс“ адыррала, Урыстәыла Европаҿ адиверсиақәа армазеиуеит.

Знырра дуу британиатә аҭыжьымҭа ишану ала, европатәи амаҵзура ҷыдақәа европатәи атәылақәа реиҳабырақәа агәҽанҵара рырҭахьеит Урыстәыла адиверсиақәа рырмазеира ишалагаз азы, лымкаала, аҧжәарақәеи, абылрақәеи, аинфраструктура аҧхасҭатәреи.

Лаҵара 3 рзы Норвегиа ашәарҭадара амаҵзура ишьақәнаргылеит  урыстәылатәи аҧшыхәра аусзуҩцәа аҳәаанырцә аус шыруа, дара аинфраструктуратә обиектқәа рхырхарҭала адиверсиақәа шдырмазеиуа.

Уаанӡа, Германтәыла иааныркылеит Берлин ала Украина ацхыраара иаҧырхагоу аусмҩаҧгатәқәа еиҿызкаауаҩ ҩыџьа ауааҧсыра.

.