Евроеидгыла ахаҭарнакра  - „Праид-фестиваль“ аҧыхра иадҳәаланы агәынамӡара ааҳарҧшуеит, ашәарҭадареи аизара ахақәиҭреи еиқәыршәамызт, уи ҳгәы иалсит
Евроеидгыла ахаҭарнакра  - „Праид-фестиваль“ аҧыхра иадҳәаланы агәынамӡара ааҳарҧшуеит, ашәарҭадареи аизара ахақәиҭреи еиқәыршәамызт, уи ҳгәы иалсит

Евроеидгыла ахаҭарнакра   „Праид-фестиваль“ аҧыхра иадҳәаланы агәынамӡара аанарҧшуеит, – Қырҭтәыла иҟоу Евроеидгыла ахаҭарнакра ари аҳәамҭа аланарҵәеит асоциалтә аҳаҿы.

„Ашәарҭадареи аизара ахақәиҭреи еиқәыршәамызт, уи ҳгәы иалсит.  Амч зхы иазырхәоз ауааҧсыра зегьы аҭакҧхықәра рықәҵатәуп“, – ирҳәеит Евроеидгыла ахаҭарнакраҿы.