Евроеидгыла ахаҭарнакра - "Адеолигархизациа" иазку азакәан адкыларанӡа Венециатәи акомиссиа адҵақәа нагӡатәуп
Евроеидгыла ахаҭарнакра - "Адеолигархизациа" иазку азакәан адкыларанӡа Венециатәи акомиссиа адҵақәа нагӡатәуп

Қырҭтәыла иҟоу Евроеидгыла ахаҭарнакра “адеолигархизациа” иазку азакәан иадҳәаланы аҳәамҭа ҟанаҵеит.

Евроеидгыла ахаҭарнакра аҳәамҭаҿ ишану ала, азакәан адкыларанӡа Венециатәи акомиссиа адҵақәа нагӡатәуп

„Адеолигархизациа” иазку азакәан адкыларанӡа Венециатәи акомиссиа адҵақәа нагӡатәуп“,- иануп аҳәамҭа аҿы.