ЕАШ асенат Израили Украинеи Таивани 95 миллиард доллар иаҟароу ацхыраартә апакет адгылеит
ЕАШ асенат Израили Украинеи Таивани 95 миллиард доллар иаҟароу ацхыраартә апакет адгылеит

ЕАШ асенат Израили Украинеи Таивани 95 миллиард доллар иаҟароу ацхыраартә апакет адгылеит.

Азакәанпроект иадгылеит 70-ҩык асенаторцәа, урҭ рыбжьара 22-ҩык ареспубликатәи партиа ахаҭарнакцәа. Азакәанпроект ахаҭарнакратә палатахь рышьҭит.

Азакәанпроект аҿы иазыԥхьагәаҭоуп Украина 61 миллиард доллар азалхра, “Ҳамас” аҿагыларазы Израиль 14 миллиард доллар азалхра, иара убас 48,3 миллиард доллар  Индиа-Аокеан Ҭынч арегион аҟны апартниорцәа – Таиван, рыдгылара азалырхуеит.