Азербаиџьантәи аихқәа ишаарыцҳаз, Ҟарабах абылтәыҭаҭәарҭаҿ аԥжәара ҟалеит
Азербаиџьантәи аихқәа ишаарыцҳаз, Ҟарабах абылтәыҭаҭәарҭаҿ аԥжәара ҟалеит

Азербаиџьан ахада иадминистрациа аҟынтә адырра ҵаҵӷәыс аҭаны азербаиџьантәи аихқәа ишаарыцҳаз, Ҟарабах, Степанакерт ааигәара иҟоу абылтәыҭаҭәарҭаҿ аԥжәара ҟалеит.\

Аихқәа рдыррақәа рыла, ахәрақәа роуит 200-ҩык рҟынӡа.

Ахәрақәа зауз ацхыраара рзаарԥшразы, Азербаиџьан анапхгара аҭыԥ ашҟа амедицинатә аибыҭара рышьҭит. Аԥжәара амзыз макьана идырым.