Аҩны шкәакәантә ишаарыцҳаз ала, ацхыраара апакет ҿыц аҟынтә Украина абџьар аиура алагеит
Аҩны шкәакәантә ишаарыцҳаз ала, ацхыраара апакет ҿыц аҟынтә Украина абџьар аиура алагеит

Ацхыраара апакет ҿыц аҟынтә Украина абџьар аиура алагеит, – аалыцҳаит Аҩны шкәакәа апресс-маӡаныҟәгаҩ Карин Жан-Пиер.

Жан-Пиер лажәақәа рыла, ари азҵаара гәҽанҵара ду ала иахцәажәатәуа, иазыԥхьагәаҭатәуп аоперативтә шәарҭадара азҵаара.

„Украина ашҟа ацхыраара ҳашьҭхьеит, урҭ ашәарҭадара ахырхарҭала ацхыраара роуеит”, – илҳәеит Аҩны шкәакәа апресс-маӡаныҟәгаҩ.

ЕАШ асенат Украина ацхыраара аҳасабла азалнахит 61 миллиард доллар.