Атуризм азы амилаҭтә администрациа адгылара ала, Гудаури агәырҿыхаратә усмҩаԥгатәқәа еиҿкаан
Атуризм азы амилаҭтә администрациа адгылара ала, Гудаури агәырҿыхаратә усмҩаԥгатәқәа еиҿкаан

Қырҭтәыла атуризм азы амилаҭтә администрациа адгылара ала, Гудаури аӡынтә ашәаҩатә сезон аартра инамаданы, агәырҿыхаратә қәыԥшыларақәа еиҿкаан.

Атуризм азы амилаҭтә администрациа аинформациа ала, имҩаԥган агәырҿыхаратә уснагӡатәқәа, еиҿкаан ахәыҷтәы қәыԥшылара, абар, амузыкатә қәыыԥшылара, уа иқәгылеит DJ Jino Dolini-и DJ Vas-и.

Асасцәа рзы Circus Mircus рконцерт мҩаԥган.

Гудаури аартын иҿыцу ашахамҩақәеи ашәаҩатә трассақәеи.