Ашәахьазы апарламент алахәылацәа  аҧыза-министри аиҳабыра ҿыци шьақәдырҕәҕәоит
Ашәахьазы апарламент алахәылацәа  аҧыза-министри аиҳабыра ҿыци шьақәдырҕәҕәоит

Апроцедуратә зҵаарақәеи аҧҟарақәеи рзы акомитет ахантәаҩы Иракли Қадагишвили ишиҳәаз ала, апарламент алахәылацәа аҧыза-министри аиҳабыра ҿыци шьақәдырҕәҕәоит ашәахьазы.

«Уаҵәи уаҵәашьҭахьи акомитетқәа еизаны,  аҧыза-министри аиҳабыреи рпрограмма ҳазыӡырҩуеит.

Ашәахьазы афракциақәеи аоппозициатә гәыҧқәеи рҟны аиҧылара мҩаҧысуеит,  анеҩс,  апленартә аилатәараҿы аҧыза-министри аиҳабыратә программеи шьақәҳарҕәҕәоит.  Аиҳабыра рнапхгаҩы ишьақәырҕәҕәаразы  76 абыжьқәа аҭахуп,  акандидат арҭ абыжьқәа иоуеит», — иҳәеит Қадагишвили.