Ашьхатә курортқәа рагентра - Гудаури "Сноупарк" ашәаҩатә трасса аартхоит
Ашьхатә курортқәа рагентра - Гудаури "Сноупарк" ашәаҩатә трасса аартхоит

Ашьхатә курортқәа рагентра аинформациала, ажьырныҳәа 11 рзы Гудаури “Сноупарк” ашәаҩатә трасса аартхоит.

Агентра аҟынтә ишаарыцҳаз, асы аизгаразы, Гудаури иҧсабаратәым асы ақәҵаратә система аус ауеит, еизгоуп 100 000 м3 асы.

„Уаанӡа, асы ахьыҟамыз аҟынтә атрасақәа реиҿкаара иԥсабаратәым ас мацарала ҟаҵан, иахьа иҳамоу адыррақәа рыла асы леит, ари иазоураны “Сноупарк” атрасса аартра ажьырныҳәа 11 рзы ҳалшоит“, – аарыцҳаит агентра аҟынтә.