Ақәаршаҩы бааԥс амшала Гуриа аԥхасҭа ду аиуит
Ақәаршаҩы бааԥс амшала Гуриа аԥхасҭа ду аиуит

Ақәаршаҩы бааԥс амшала Гуриа аԥхасҭа ду аиуит. Қыҭақәак рҿы аҩқәа актәи реихагылақәа аӡы ирыҵалеит, ашҭақәеи ақыҭанхамҩатә қәыԥшыларақәа аӡы ирҭалеит.

Ауааԥсыра ртехника аԥхасҭа аиуит.

Ланчхәыҭи аҭыԥ змаз адгьылҳәазара иахҟьаны ахадара иашьашәалоу амаҵзурақәа амобилизациа рзууп