Апенитенциатә маҵзура Михеил Саакашвили афатә идикылоит ҳәа авидеокадрқәа аланарҵәеит

Апенитенциатә маҵзура 12-тәи апенитенциатә усҳәарҭа аҟынтә авидеокадрқәа аланарҵәеит.

Апенитенциатә маҵзура аланарҵәаз аинформациа аҿа, авидонҵамҭаҿ иубарҭоуп абаандаҩы Саакашвили афатәи анатуралтә шәырӡи ишидикыло.

Авидеонҵамҭаҿ иубарҭоуп арҭ акадрқәа абҵара 2-и 3-и рзы.

Михеил Саакашвили афатә идикылоит ҳәа иацы аҳәамҭа ҟаиҵеит Аиустица аминистр Рати Брегаӡе.

“Михеил Саакашвили ақьашьқәеи, ашәырӡи уажәгьы идикылоит, ари шьақәҳарӷәӷәар ҳалшоит,” – иҳәеит Брегаӡе.

Акомментари аҟаҵара