Апартиа "Қырҭтәылазы" ахантәаҩыс Гьаргь Гахариа далырхит
Апартиа "Қырҭтәылазы" ахантәаҩыс Гьаргь Гахариа далырхит

Апартиа “Қырҭтәылазы” шьаҭаркратә конференциаҿ апартиа ахантәаҩыс Гьаргь Гахариа далырхит.

“Еқспо Џьорџьиаҿ” имҩаԥысыз ԥасатәи Аԥыза-министр, Гьаргь Гахариа ипартиа ашьаҭаркратә конференциа мҩаԥган.

Ауснагӡатә 400-ҩык рҟынӡа асасцәеи ашьаҭаркҩцәеи рхы аладырхуеит.

“Еқспо Џьорџьиа” жәеизатәи апавилион аҿы асасцәа рҿаԥхьа дықәгылеит Гьаргь Гахариа.

Гьаргь Гахариа инапынҵақәа шьҭеиҵеит жәабран 18 рзы.