Апарламент аҿы аиҿагылара ҟалеит
Апарламент аҿы аиҿагылара ҟалеит

Қырҭтәыла апарламент аҿы аиҿагылара ҟалеит. Аоппозициаа рхаҭарнакцәа акомитет аилатәарахь аихқәеи иҳәынҭқарратәым асектор ахаҭарнакцәеи рыҩнашьҭра рҭахын, мандатурцәа рмаҵзура ари азин ахьрырымҭаз, аганқәа еиҿагылеит.

Аоппозициаа рдепутатцәа роуп “Амилаҭтә ҵысра ахаҭарнакцәеи Гиорги Вашаӡеи.

Иахьа апарламент аҿы адәныҟатәи аизыҟазаашьақәеи атәылахьаратә комитетқәа еицымҩаԥыргоз аилатәараҿ “Жәлар рымч” иаԥшьыргаз азакәанпроект иахәаԥшыроуп.