Апарламент апленартә сессиа иалагеит Ҭамаз Гинтури игәаларшәара иазкыз минуҭтәи аҿымҭрала
Апарламент апленартә сессиа иалагеит Ҭамаз Гинтури игәаларшәара иазкыз минуҭтәи аҿымҭрала

Апарламент апленартә сессиа иалагеит Ҭамаз Гинтури игәаларшәара иазкыз минуҭтәи аҿымҭрала

Апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвили иажәақәа рыла, 2008 шықәсатәи аибашьра аветеран Ҭамаз Гинтури ишьра даҽазнык шьақәнарӷәӷәеит ҳтәыла проблема хадас атерриториатә акзаара аилагареи ампыҵахалареи шракәу.

Урыстәылатәи ампыҵахалатә мчқәа ахаҭарнакцәа абҵара 6 рзы иршьыз Қырҭтәыла атәылауаҩ Ҭамаз Гинтури анышә дарҭеит импыҵахалоу аҵакырадгьыл иазааигәаны, Кирбали ақыҭа ааигәара. Ҭамаз Гинтури ихылҵшьҭратә қыҭа анышәынҭраҿ арратә ҳаҭырла анышә дарҭеит абҵара 11 рзы.