Америка ацҳаражәҳәарҭа – Америка адунеи зехьынџьара  ЛГБТК+ ауаажәларра ирыдгылоит азымчҳаре, азинрмаҷреи, аиашамреи иаҿагылоу ақәҧараҿы
Америка ацҳаражәҳәарҭа – Америка адунеи зехьынџьара  ЛГБТК+ ауаажәларра ирыдгылоит азымчҳаре, азинрмаҷреи, аиашамреи иаҿагылоу ақәҧараҿы

«Америка адунеи зехьынџьара ЛГБТК+ ауаажәларра ирыдгылоит азымчҳареи, азинрмаҷреи, аиашамреи иаҿагылоу ақәҧараҿы», — иануп Қырҭтәыла иҟоу Америка ацҳаражәҳәарҭа аҳәамаҭаҿы.

«Ҳазну амзазы  ЛГБТК+ ауаажәларра иргәалаҳаршәоит бзиа ишырбо, пату шрықәырҵо.  Америка шәара шәшыҟоу ишәыднакылоит  — шара патуқәҵареи адгылареи шәаҧсоуп.  Америка адунеи зехьынџьара  ЛГБТК+ ауаажәларра  ирыдгылоит азымчҳареи, азинрмаҷреи, аиашамреи иаҿагылоу ақәҧараҿы», — иануп Қырҭтәыла иҟоу Америка ацҳаражәҳәарҭа  Facebook адаҟьаҿы иаланарҵәаз аҳәамҭаҿы.