Америка ацҳаражәҳәарҭа  -  Аҟәа акаҳара инаркны  29 шықәса шҵызгьы, Урыстәыла адгыларала ауаа рацәа рышьра иахылҵыз  ахьаа ду уажәгьы  иҟоуп
Америка ацҳаражәҳәарҭа  -  Аҟәа акаҳара инаркны  29 шықәса шҵызгьы, Урыстәыла адгыларала ауаа рацәа рышьра иахылҵыз  ахьаа ду уажәгьы  иҟоуп

«Цәыббра 27 рзы Аҟәа каҳаит,  иҭахаз афырхацәа хашҭра рықәым», —  иануп Қырҭтәыла иҟоу Америка ацҳаражәҳәарҭа аҳәамҭаҿы.

Аәҳамҭаҿы ишазгәаҭоу ала, Урыстәыла адгыларала ауаа рацәа рышьра иахылҵыз ахьаа  ду уажәгьы  иҟоуп

«Аҟәа акаҳара инаркны  29 шықәса шҵызгьы, Урыстәыла адгыларала ауаа рацәа рышьра иахылҵыз ахьаа ду уажәгьы иҟоуп.  Ари ахьаа иҭахаз нызкьҩыла  ауааҧсыра руацәеи ахҵәацәеи ирныҧшуеит, дара еснагь ирныҧшуеит рыҩны даарӡа ишааигәоу, аха, аамҭакала, ишыхароу.

1993  шықәса цәыббра 27 рзы Аҟәа каҳаит.

Ахьӡ-аҧша рымазааит афырхацәа!» — иануп Америка ацҳаражәҳәарҭа аҳәамҭаҿы.