Адәныҟатәи аусқәа рминистрра – Иунеско Леқсо Лашқарава иус азы аусеилыргара ахыркәшара иазыҧшуп
Адәныҟатәи аусқәа рминистрра – Иунеско Леқсо Лашқарава иус азы аусеилыргара ахыркәшара иазыҧшуп

«Иунеско Леқсо Лашқарава иус азы аусеилыргара ахыркәшареи аҳәынҭқарра аҟынтә аҵыхәтәантәи аинформациеи иазыҧшуп, анеҩс адыррақәа дырҿыцуеит», —  Қырҭтәыла Актәи аканал ари атәы азаалыцҳаит Адәныҟатәи аусқәа рминистрра апресс-спикер Мари Нарчемашвили.

Лара ишылҳәаз ала, Иунеско ателееилахәыра  «ТВ Пирвели» аҭыхҩы  Леқсо Лашқарава ишьыз ажурналистцәа рсиа данырҵеит.

Иунеско ицәырнагаз асиа ҿыцым, уи аҿы иарбоуп адунеи зехьынџьара ажурналистцәа рылахәызаарала иҟалаз аинцидентқәа. Асиа цәырган ҵыҧх ҧхынгәы азы, Леқсо Лашқарава даныҧсы ашьҭахь. Иаргьы асиа данын, аха, уааҵәҟьа азгәаҭа ҟаҵан ари аинцидент ишҿыцу азы  — уи иаанагоит Иунеско аусеилыргара ахыркәшареи аҳәынҭқарра аҟынтә аҵыхәтәантәи аинформацимеи иазыҧшуп ҳәа. Убри анеҩс, асиаҿы адыррақәа дырҿыцуеит.

 

Акомментари аҟаҵара