Хҩык ауааҧсыра аанкылоуп  «Формула» ажурналист  Вахо Санаиа изы амчыларазы
Хҩык ауааҧсыра аанкылоуп  «Формула» ажурналист  Вахо Санаиа изы амчыларазы

Хҩык ауааҧсыра аанкылоуп  «Формула» ажурналист  Вахо Санаиа изы амчыларазы

 

Апатрультә полициа аусзуҩцәа ҩык ауааҧсыра ааныркылеит  «Формула» ажурналист Вахо Санаиа изы амчыларазы. Ари аинформациа аланарҵәеит Қырҭтәыла Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра.

«Ишеилкаазах ала,  иаанкылоу ауааҧсыра аҩыжәны иҟан, аицәҳара аан ателееилахәыра «Формула» ажурналист Вахо Санаиеи, иҧҳәыси, иуацәеи ирақәҧеит.

Апатрультә полициа, зыҧшра ҟамҵакәа аусеилыргаратә уснагӡатә мҩаҧганы, ацәгьауцәа ааныркылеит», — иануп Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра аҳәамҭаҿы.

Аусеилыргара мҩаҧысуеит гәыҧҩык рыла ҩыџьа ма еиҳаны ауааҧсыра рзы амчылара афакт азы.  Зыӡбахәы ҳәоу ацәгьауразы ҩышықәсанӡа аҭакра иазҧхьагәаҭоуп.

Акомментари аҟаҵара