ტეგი: ტელესკოლა - მათემატიკა

მათემატიკა, I კლასი - ერთნიშნა რიცხვების შედარება დაწყვილების მეთოდით #ტელესკოლა
მათემატიკა, აბიტურიენტის დრო - წილადი, 2020 #ტელესკოლა
მათემატიკა, აბიტურიენტის დრო - პირამიდის მოცულობა #ტელესკოლა
მათემატიკა, X კლასი - სინუსების თეორემა #ტელესკოლა
მათემატიკა, VIII კლასი - პირდაპირპროპორციული დამოკიდებულება, წრფივი დამოკიდებულება #ტელესკოლა
მათემატიკა, III კლასი - რიცხვის, წინა და მომდევნო რიცხვები; ერთნიშნა რიცხვების შეკრება #ტელესკოლა
მათემატიკა, აბიტურიენტის დრო​ - გამრავლების თვისებები #ტელესკოლა
მათემატიკა, XI კლასი - რაციონალური და ირაციონალური ხარისხის მაჩვენებელი #ტელესკოლა
მათემატიკა, IX კლასი - მიმდევრობა, არითმეტიკული პროგრესია #ტელესკოლა
მათემატიკა, II კლასი - რიცხვის წინა და მომდევნო რიცხვები; ერთნიშნა რიცხვების შეკრება #ტელესკოლა
მათემატიკა, აბიტურიენტის დრო - ლუწ და კენტ რიცხვებზე მოქმედებები #ტელესკოლა
მათემატიკა, აბიტურიენტის დრო - პრიზმისა და ცილინდრის მოცულობა #ტელესკოლა
მათემატიკა, VI კლასი - წილადი, წილადების შეკრება #ტელესკოლა
მათემატიკა, IV კლასი - ეროვნული ფულის ერთეულები; 3-ზე გაყოფადობის ნიშანი #ტელესკოლა
მათემათიკა, აბიტურიენტის დრო - ნატურალური რიცხვები #ტელესკოლა
მათემატიკა, VII კლასი - პროცენტი, პროცენტის პოვნა #ტელესკოლა
მათემატიკა, V კლასი - წილადი, შესავალი #ტელესკოლა