რა ვქენსია - სვანური საფერხულო სიმღერა თამარ დედოფალზე

ასრულებს თვითმოქმედი ანსამბლი.

ხელმძღვანელი - ილია ფალიანი