Адырга: Запорожие

Украинатәи аихқәа ишаарыцҳаз, Урыстәыла Запорожиетәи атомтә станциа ахьыҟоу аҵакыра аганахьала аракетатә жәылара мҩаԥнагеит
Украинатәи аихқәа ишаарыцҳаз, Урыстәыла ампыҵахаларатә мчқәа Запорожиетәи аобласт аганахьала аракетатә жәылара мҩаԥыргеит
Урыстәылатәи арбџьармчқәа украинатәи ақалақь Запорожие иалахысит, иҭахаз иҟоуп
Украинатәи аихқәа ишаарыцҳаз, Урыстәыла Запорожие аганахьала аракетатә жәылара мҩаԥнагеит
Урыстәыла ампыҵахаларатә мчқәа украинатәи Запорожие ақалақь аракетала иалахысит
Урыстәылатәи арбџьармчқәа Запорожие ақалақь аракетақәа аларыжьит
"Роитер" аинформациа ала, укаринатәи аган Запорожиетәи атомтә станциа ааигәара иҟоу Енергодар ақалақь аганахьала ажәыларақәа мҩаԥнагеит
Атомтә енергиазы жәларбжьаратәи агентра аделегациа Запорожие дәықәлеит
Атомтә енергиазы жәларбжьаратәи агентра аделегациа Запорожие дәықәлеит