Адырга: Хабеишвили

Леван Хабеишвили - Саломе Зурабишвили лажәақәа аусла шьақәлырӷәӷәароуп, ахада Саакашвили алхрақәа рҽалархәра алшара имазароуп
Леван Хабеишвили - Аиааира агара ауп хықәкыс иҳамоу, егьҳалшоит, хәнаӡына акәым, 55 наӡына агара ҳгәы иҭоуп
Гьаргь Мумлаӡе Леван Хабеишвили иамхра даҳәоит
Леван Хабеишвилии "Амилаҭтә ҵысра" алахәылацәеи Кипр Давид Кезерашвили иԥылоит
Леван Хабеишвили - Зыԥшра ҟамҵакәа, адазҳәазҵам ала Урыстәыла атәылауаа рзы аҳәаа арктәуп, ҳтәыла ашәарҭадара азы ари ихымԥадоуп
Гиа Вольски - Леван Хабеишвили иааикәыршаны акоалициа аиқәхара иҭахуп, ацхырааразы Саакашвили ихьӡ дахьынҳало
Леван Хабеишвили - Иахәҭоу адокументациа шрузҵәҟьа польшатәи аҳақьымцәа иаҳҭаауеит
Леван Хабеишвили - Ҳара хықәкыс иҳамоуп ақәԥара, аҭаҷкәымла аисра аҭаххар, ҳаисуеит
Аиҳабыра радминистрациа ахыбра аԥхьа "Амилаҭтә ҵысра" аиҿкаарала акциа мҩаԥыси
"Амилаҭтә ҵысра" хантәаҩыс Леван Хабеишвили далхуп
Леван Хабеишвили - Иаларҵәоуп еилкаам анҵамҭа, уи аурыс гәахәтәы напҩымҭоуп, хықәкыс иамоуп аибакра
Леван Хабеишвили - Уаҵәы, Саакашвили идгыларазы аҳәынҭқарратә канцелиариеи Шеквеҭили, Иванишвили иҩни раԥҳьа асааҭ 18:00 рзы ҳаизоит