Адырга: Никол Ԥашиниан

Никол Ԥашиниан Владимир Путин алхрақәа рҿы аиааира агара идиныҳәалеит
Никол Ԥашиниан Иракли Кобахиӡе аԥыза-министрс ишьақәырӷәӷәара идиныҳәалеит
Џьуаншер Бурҷулаӡеи Никол Ԥашиниани еиԥылеит
Никол Ԥашиниан Шәамахьтәылатәи аган "Аколлективтә шәарҭадаразы аиқәшаҳаҭразы аиҿкаара" аиԥылара рхы аладырхәом
Михеил Саакашвили Никол Ԥашиниан иахь ааԥхьара ҟаиҵоит
Володимир Зеленски ишааицҳаз, Никол Ԥашиниан иҟны актәи аиԥылараҿ Аахыҵ Кавказ ашәарҭадара аганахьала иҟоу ҭагылазаашьа иахцәажәеит
Никол Ԥашиниан ишааицҳаз, Украинаҟны аибашьраҿ Шәамахьтәыла Урыстәыла адгылаҩ акәӡам
Иракли Ӷарибашвилии, Ильҳам Алиеви, Никол Ԥашиниани Миунхентәи аконференциа аҳәаақәа ирҭагӡаны имҩаԥысуаз апанельтәи дискусиа рхы аладырхәит
Никол Ԥашиниан - Шәамахьтәыла аҭынчратә аиқәшаҳаҭра иашьҭанеиуа аетап аус адуланы, ажәалагалақәа азербаиџьантәи аган ахь инашьҭуп
Никол Ԥашиниан Буба Кикабиӡе иԥсра инамаданы Иракли Ӷарибашвили дидашшылеит
Никол Ԥашиниан ишааицҳаз, Аахыҵ Кавказ аҟны аҭагылазаашьа иазкны Шәамахьтәылеи, Азербаиџьани, Қырҭтәылеи хганкалатәи аиԥылара амҩаԥгара дадгылоит
Иракли Ӷарибашвилии Никол Ԥашиниани еиԥылеит
Иракли Ӷарибашвилии Никол Ԥашиниани Қырҭтәылеи Шәамахьтәылеи рҳәааҿ ацха ҿыц аартра ацеремониа рхы аладырхәоит
Вахтанг Гомелаури Никол Ԥашиниан диԥылеит
Иахьа Қырҭтәыла Никол Ԥашиниан даҭаауеит
Кремль аҟны Владимир Путини Никол Ԥашиниани реиԥылара мҩаԥысуеит
Никол Ԥашиниан иахьа визитла Урыстәыла ддәықәлоит
Никол Ԥашиниан Қырҭтәыла ивизит далагеит
Иахьа Қырҭтәыла аофициалтә визитла даҭаауеит Никол Ԥашиниан
Қырҭтәыла аофициалтә визитла даҭаауеит Шәамахьтәыла аԥыза-министр Никол Ԥашиниан