Адырга: Еврокомиссиа ахада  Урсула фон дер Лаиен

Урсула фон дер Лаиен – Украинеи, Мраҭашәаратә Балканқәеи, Молдовеи рҧеиҧш – ҳаидгылаҿ ишыҟоу здыруеит, иара убас, сара издыруеит Қырҭтәыла ауааҧсыра реиҳара рзы европатәи аперспектива аҵакы ду шамоу
Урсула фон дер Лаиен  - Украинеи Молдовеи акандидат астатус ранаҳшьеит, Қырҭтәыла европатәи аперспектива иазхаҳҵеит, европатәи аҭаацәара азааигәахара иацхрааша аимпульс ҿыц иҟоуп
Урсула фон дер Лаиен  - Гәымбылџьбарала Киев ажәылара саршанхеит, Урыстәыла даҽазнык адунеи зегьы аднарбеит атеррори агәымбылџьбареи ишадгыло, абри зегьы зхароу ауааҧсыра хымҧада аҭакҧхықәра рыдҵатәуп
Иракли Ҕарибашвили Урсула фон дер Лаиен дылҧылеит
Урсула фон дер Лаиен Киев даҭааит
Урсула фон дер Лаиен ишылҳәаз ала, Европа, агазмҩангақәа рыла иаиуа урыстәылатәи агаз азы амаксималатә ахә шьақәнаргылароуп
Урсула фон дер Лаиен – Иахьатәи амш Европазы даараӡа ибзиоуп, ахада Зеленскии, ахада Сандуи, аҧыза-министр  Ҕарибашвилии ирыдысныҳәалоит
Урсула фон дер Лаиен  - Евроеидгыла Украина иадҳәаланы аҭоурыхтә аӡбара аднакылараны иҟоуп
Урсула фон дер Лаиен -  Украина имҩаҧысуа аибашьра амшала, Урыстәыла,  жәларбжьаратәи аиҿкааразы ишәарҭароуп
Урсула фон дер Лаиен  - "Сбербанк", Урыстәыла иаҿагылоу асанкциақәа афбатәи апакет иалалар ҟалап
Урсула фон дер Лаиени Жозеп Боррели Бучаҟа инеит