Адырга: ақырҭуа аибашьцәа

"Ақырҭуа легион" аинформациала, Донецк ахырхарҭала инагӡоз ажәылараан иҭахеит ҩыџьа ақырҭуа аибашьцәа
Украина иҭахаз ҩыџьа ақырҭуа аибашьцәа рыԥсыбаҩқәа рыԥсадгьыл ахь ааргеит
Украина даҽа ҩыџьа ақырҭуа аибашьцәа ҭахеит
Украина иҭахеит даҽа ҩыџьа ақырҭуа еибашьҩцәа
Илиа аҩбатәи Бахмут иҭахаз ақырҭуа аибашьцәа рҭаацәара дрыдашшылеит
Шьалуа Папуашвили Украина ақырҭуа аибашьцәа рҭахара инамаданы адашшылара ҟаиҵеит
Украина иҭахаз ақырҭуа аибашьҩы Аркади Касраӡе иԥсыбаҩ аԥсадгьыл ахь ааргеит
Украина иҟоу Қырҭтәыла  ацҳаражәҳәаҩ  - Мшаҧы 16 рзы иҭахаз хҩык ақырҭуа аибашьцәа аҧсадгьылахь ииаргоит анеҩстәи амчыбжь азы
Украина иҟоу Қырҭтәыла ацҳаражәҳәаҩ - Иҳамоу адыррақәа рыла, Украина даҽа хҩык ақырҭуа аибашьцәа ҭахеит
Қырҭтәылаҟа иааргеит Украина иҭахаз ҩыџьа ақырҭуа аибашьцәа рыҧсыбаҩқәа
Украина иҟоу Қырҭтәыла ацҳаражәҳәаҩ ишааицҳаз ала, Украина иҭахаз ақырҭуа аибашьцәа рыԥсыбаҩқәа Қырҭтәыла мшаԥы 14 рзы ииаргоит
Украина иҟоу Қырҭтәыла ацҳаражәҳәаҩ ишааицҳаз, Харков азааигәара иҭхеит ҩыџьа ақырҭуа аибашьцәа, ԥшьҩык ахәрақәа роуит
Украина иҭахаз ҩыџьа ақырҭуа аибашьцәа патуқәҵарала анышә иарҭеит
Украинатәи ақалақь Ирпен аҿы ақырҭуа аибашьҩы дҭахеит
Игорь Долгов  Украина иҭахаз ҩыџьа ақырҭуа аибашьцәа ргәаларшәара иазкыз акциашҟа днеит