Адырга: aпaрлaмент

Апарламент аԥхьа "Аҵысра ахақәиҭразы" ахаҭарнакцәа даҽа ҩқьалак дыргылеит
Апарламент аԥхьа акциаҿ аиҿагылара ҟалеит
Қырҭтәыла апарламент аҧхьа имҩаҧысуаз акциа аан азинхьчаҩцәеи адемонстрантцәеи аимак рыбжьалеит
Апарламент аҧхьа акциа алахәылацәа даҽа қьалак дыргылеит
Алхрақәа ирыдҳәаланы еиҿкаау аусеилыргаратә комиссиа ҧшьҩык алахәып
Иахьа Апарламент Аиҳабыра ҿыц агәрагара азаанарԥшуеит
Қырҭтәыла апарламент аҧхьа имҩаҧысуаз акциа аан 5ҩык аанкылан
Саломе Зурабишвили  - Акзаареи ахықәкы анагӡаразы еиқәшаҳаҭны ашьаҿақәа рыҟаҵареи ауп ақәҿиара ҳзаазго
Иракли Ҕарибашвили  -  2012 шықәсазы адемократиатә ҵысра алахәылацәа анеобольшевиктә режим аҟынтә атәыла ихақәиҭыртәит
Апарламент аҿы Қырҭтәыла раҧхьатәи Аконституциа адкылара инаркны  100 шықәса аҵра инамаданы аныҳәатә аилатәара мҩаҧысуеит
Иахьа апарламенттә акомитетқәа рҿы аҧыза-министра азы акандидати аиҳабыреи рпрограмма ирзыӡырҩуеит
Апарламент аҧхьа иҟалаз аилаҩынтәра аан ааныркылеит  "Лело" алидерцәа Саба Буаӡеи  Иракли Купраӡеи апартиа егьырҭ алахәылацәеи
Ашәахьазы апарламент алахәылацәа  аҧыза-министри аиҳабыра ҿыци шьақәдырҕәҕәоит
Апарламент аҧыза-министр ҿыц агәрагара изаанарҧшуеит ҩымчыбжь рыҩнуҵҟала
Маиа Цқьитишвили  -  Зегьы рзы иуадаҩыз   2020 шықәсазы изакәызаалак асистематә проектк  аанкыламызт
Апарламент аҿы аусеилыргаратә комиссиа еиҿкаауп
Апарламент аҿы иахьа Маиа Цқитишьвили дықәгылоит
Апарламент Ника Мелиа изы адепутаттә  иммунитет аанкылара иақәшаҳаҭхеит
Апрокурор иҳәамҭала,  Никанор Мелиа ашас ашәаразы макьана аамҭа имоуп
Апарламент аҿы Ника Мелиа изы адепутаттә иммунитет аанкылара азҵаара иалацәажәоит