Жозеп Боррель – Қырҭтәыла  ахадеи сареи ҳаиҧылара бзиан, ҳара Қырҭтәыла евроинтеграциеи арегионалтә шәарҭадара аганахьала иҟоу аҭагылазаашьеи ҳалацәажәеит
Жозеп Боррель – Қырҭтәыла  ахадеи сареи ҳаиҧылара бзиан, ҳара Қырҭтәыла евроинтеграциеи арегионалтә шәарҭадара аганахьала иҟоу аҭагылазаашьеи ҳалацәажәеит

«Қырҭтәыла  ахадеи сареи ҳаиҧылара бзиан, ҳара Қырҭтәыла евроинтеграциеи арегионалтә шәарҭадара аганахьала иҟоу аҭагылазаашьеи ҳалацәажәеит», — иҩит Евроеидгыла иреиҳаӡоу ахаҭарнак  Жозеп Боррель асоциалтә аҳаҿы.

Боррель иажәақәа рыла, Қырҭтәыла Евроеидгылазы акрызҵазкәа партниоруп.

«Қырҭтәыла  ахада Саломе Зурабишвилии  сареи ҳаиҧылара бзиан, ҳара Қырҭтәыла евроинтеграциеи арегионалтә шәарҭадара аганахьала иҟоу аҭагылазаашьеи ҳалацәажәеит. Қырҭтәыла  Евроеидгылазы акрызҵазкәа партниоруп. Ҳара Қырҭтәыла европатәи аҧеиҧш аиқәыршәаразы аус еицызуа аинститутқәа ҳрыдгылоит», — иҩит  Жозеп Боррель.