Жозеп Боррель – Евроеидгыла ашәқәа аатуп, ари амҩаҿ ҳшәыцхраар ҳҭахуп, аха, Евроеидгыла алаларазы аҳәара аҟаҵара  – исериозу ҧхықәроуп
Жозеп Боррель – Евроеидгыла ашәқәа аатуп, ари амҩаҿ ҳшәыцхраар ҳҭахуп, аха, Евроеидгыла алаларазы аҳәара аҟаҵара  – исериозу ҧхықәроуп

«Сара гәахәарала Қырҭтәыла саҭааит. Иреиҳаӡоу ахаҭарнак иаҳасабала  шәтәыла ссир аҿы раҧхьатәи авизит мҩаҧызгоит.  Сара иаҵшьны иазгәасҭар сҭахуп Қырҭтәыла Евроеидгылазы акрызҵазкәа партниорс ишыҟоу,  шәҧеиҧш азы ахадаратә ҵакы змоу аамҭа ҳҭагылоуп», — иҳәеит Евроеидгыла иреиҳаӡоу ахаҭарнак  Жозеп Боррель.

Боррель иажәақәа рыла Қырҭтәылазы Евроеидгыла ашәқәа аатуп.

«Мчыбжьқәак рышьҭахь, Евроеидгыла Қырҭтәыла алалара иазку анеҩстәи ашьаҿақәа ирыхәаҧшны, раҧхьаӡа акәны ицәырыргоит Қырҭтәыла апрогресс иазку аҳасабырба. Зҵакы дуу абри аамҭазы сара еилыкка исҳәар сҭахуп: Қырҭтәылазы Евроеидгыла ашәқәа аатуп,  ари амҩаҿ ҳшәыцхраар ҳҭахуп, аха, Евроеидгыла алаларазы аҳәара аҟаҵара  – исериозу ҧхықәроуп.  Акандидат астатус  уаҧсазароуп. Аиаша ҳҳәар, иҵегьы иҟаҵатәу рацәоуп. Қырҭтәыла ҳалацәажәозар, араҟа 12 абжьагарақәа нагӡатәуп, ари аус уадаҩуп, избанзар, Бриуссель ргәы иаахәап ҳәа азакәӡам уи зыҟаҵатәу, раҧхьа иргыланы, Қырҭтәыла ауааҧсыра рыҧсҭазаашьа аиҕьтәроуп уи зызку.  Ари ақалақь амҩақәа рҿы европатәи абираҟқәа рацәа збоит, Қырҭтәыла ауааҧсыра  80%  Евроеидгыла иалалар шырҭаху здыруеит», — иҳәеит Боррель.

Жозепа Боррель Қырҭтәыла ивизит иахьа иалагеит.