Жәлар рыхьчаҩ 2023 шықәсатәи аҳасабырбала апарламент аҿы дықәгылеит
Жәлар рыхьчаҩ 2023 шықәсатәи аҳасабырбала апарламент аҿы дықәгылеит

Жәлар рыхьчаҩ Леван Иоселиани Қырҭтәыла ауаҩытәыҩса изинқәа рыхьчареи ихақәиҭреи ирызку 2023 шықәсатәи аҳасабырбала апарламент аҿы дықәгылеит.

Аҳасабырба 386 даҟьа амоуп, ауаҩытәыҩса изинқәа рыхьчара 30 хырхарҭа иазкуп.

Апарламент аҿы Леван Иоселиани аимак амшала аԥхасҭа зауз ауааԥсыра рзинтә ҭагылазаашьеи, ажәа, аинформациа, аизара ахақәиҭреи, азинхьчаҩцәеи рызҵаара дахцәажәеит.

Жәлар рыхьчаҩ ишазгәеиҭаз ала, атәыла аҿаԥхьа игылоу идуӡӡоу ааԥхьара аихқәеи ажурналистцәеи рузсура ахақәиҭра ауп.

Қырҭтәыла ауаҩытәыҩса изинқәа рыхьчареи ихақәиҭреи ирызку 2023 шықәсатәи аҳасабырбала апарламент аҿы данықәгылоз, Жәлар рыхьчаҩ иазгәеиҭеит 2023 шықәсазы Ҭамаз Гинтури ишьра Давид Башарулии, Гига Оҭхозориа, Арчил Татунашвили, Иракли Кварацзелиа рышьразы ампыҵахаларатә режим ахаҭарнакцәа ақәнагаа ахьрықәымшәаз ауп изыхҟьаз. Леван Иоселиани ишазгәеиҭаз ауаҩшьрақәеи, изакәаным аанкылрақәеи, ақырҭуа бызшәа арҵара азин амҭареи, изакәаным абордеризациеи, амҵарсрақәеи аҭак зыԥхықәу Урыстәыла ауп.