Херсонтәи аокругтә администрациа анапхгаҩы иҳәамҭала, Урыстәыла ала Херсон алахысра амшала иҭахеит ҩыџьа ауааҧсыра
Херсонтәи аокругтә администрациа анапхгаҩы иҳәамҭала, Урыстәыла ала Херсон алахысра амшала иҭахеит ҩыџьа ауааҧсыра

Урыстәыла ала Херсон алахысра амшала иҭахеит ҩыџьа ауааҧсыра. Ари атәы ааицҳаит Херсонтәи аокругтә администрациа анапхгаҩы Алеқсандр Прокудин.

Ҧҳәыск дҭахеит.  Даҽаӡәы иҧсыбаҩ рбеит ажәылараан иблыз амашьынаҿы.

Прокудин ишиҳәаз ала, иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла урыстәылатәи арбџьармчқәа  73-нтә Херсон иалахысит.