Хаҭиа Деканоиӡе – Ишыздыруа ала, хара имгакәа Ника Гварамиа апартиа ҿыц ҳадигалоит,  иара ихаҭарнакцәа аинтерес зҵоу аконфигурациа иалацәажәоит
Хаҭиа Деканоиӡе – Ишыздыруа ала, хара имгакәа Ника Гварамиа апартиа ҿыц ҳадигалоит,  иара ихаҭарнакцәа аинтерес зҵоу аконфигурациа иалацәажәоит

«Сара Ника Мелиеи Ника Гварамиеи срацәажәеит. Биӡина Иванишвили иҿагылара иазҿлымҳау абарҭ ауаа зегьы реидгылара аҵакы ду амоуп ҳәа сгәы иаанагоит», — илҳәеит аоппозициатә депутат Хаҭиа Деканоиӡе.

Хаҭиа  Деканоиӡе ишылҳәаз ала,  хара имгакәа Ника Гварамиа ауаажәлар апартиа ҿыц рыдигалоит.

«Ҳара ҳаицәажәоит. Сара изныкымкәа исҳәахьеит Ника Мелиеи сареи ҳаимадарақәа шынагӡо.  Ҳара аполиткиатә консультациақәагьы ҳрылацәажәеит. Гварамиа абахҭа данҭакызгьы,  данҭыҵгьы аимадара ҳабжьан. Урҭ рҩыџьагьы Биӡина Иванишвили иаҵархаразы апотенциал ду рымоуп.   Уажәазы ҳара акыршықәса рыҩныҵҟа аиҩызара зыбжьоу ауаа реиҧш ҳаицәажәоит. Ишыздыруа ала,  хара имгакәа Ника Гварамиа ауаажәлар апартиа ҿыц рыдигалоит. Иара ихаҭарнакцәа аинтерес зҵоу аконфигурациа иалацәажәоит. Аинтерес зҵоу ааҧынра ҳзыҧшуп ҳәа сгәы иаанагоит», — илҳәеит Хаҭиа Деканоиӡе.