Хаҭиа Деканоиӡе – Дара Аглобалтә аибашьра апартиа алахәылацәа изусҭцәоу  рызҳәом, избанзар, уи иҵакыдароуп  
Хаҭиа Деканоиӡе – Дара Аглобалтә аибашьра апартиа алахәылацәа изусҭцәоу  рызҳәом, избанзар, уи иҵакыдароуп  

«Дара Аглобалтә аибашьра апартиа алахәылацәа изусҭцәоу рызҳәом, избаназар, уи аҵакыдароуп», — илҳәеит апарламент аоппозициатә депутат  Хаҭиа Деканоиӡе.

Деканоиӡе лажәақәа рыла, аҧыза-министр Иракли Кобахиӡе ашаҳаҭгақәа изцәыримгеит.

«Арҭ аҳәамҭақәа изакәызаалак ҵакык рыҵам, Иракли Кобахиӡе ашаҳаҭгақәа изцәыримгеит, ахьӡқәа изымҳәеит. Аглобалтә аибашьра апартиа алахәылацәа изусҭцәоу рызҳәом, избанзар, уи аҵакыдароуп. Дара фактк адымхаргьы, ирзаадырҧшуам, избанзар абри зегьы мцуп, Биӡина Иванишвили дшәаны абри аҩыза аҳәамҭақәа дирҟаҵоит, дара ҳажәларгьы уи агәра ддыргар рҭахуп», — илҳәеит  Хаҭиа Деканоиӡе.