Володимир Зеленски ишааицҳаз, Никол Ԥашиниан иҟны актәи аиԥылараҿ Аахыҵ Кавказ  ашәарҭадара аганахьала иҟоу ҭагылазаашьа иахцәажәеит
Володимир Зеленски ишааицҳаз, Никол Ԥашиниан иҟны актәи аиԥылараҿ Аахыҵ Кавказ ашәарҭадара аганахьала иҟоу ҭагылазаашьа иахцәажәеит

Украина ахада Володимир Зеленски Шәамахьтәыла аԥыза-министр Никол Ԥашиниани актәи реипылараҿ Адатәи Кавказ аҟны ашәарҭадара аганахьала иҟоу ҭагылазаашьа иахцәажәеит.Ари атәы Зеленски Твиттер аҿы ааицҳаит.

“Арегион аҭышәынтәалареи арегион атәылақәа рҟны аиҩызаратә еизыҟазаашьақәа рыбжьаҵареи Украина аинтересқәа ирылоуп.Ҳара арегион аҟны ҩганкалатәи аусеицуреи арегионтә аекономикатә проектқәеи ҳрыхцәажәеит”, – иазгәеиҭеит Зеленски.