Вашингтонтәи аполициа адыррақәа рыла, мчыла Аконгресс аҩналареи аилаҩынтәреи амшала иҭахеит ҧшьҩык ауааҧсыра
Вашингтонтәи аполициа адыррақәа рыла, мчыла Аконгресс аҩналареи аилаҩынтәреи амшала иҭахеит ҧшьҩык ауааҧсыра

Вашингтонтәи аполициа адыррақәа рыла, мчыла Аконгресс аҩналареи аилаҩынтәреи амшала иҭахеит ҧшьҩык ауааҧсыра.  ВВС адыррақәа рыла, урҭ дреиуп  Капитоли иҟалаз ахысраан иҭахаз ҧҳәыскгьы.

Аилаҩынтәра аан   14ҩык аполициа аусзуҩцәа ахәрақәа роуит.  Азинхьчаҩцәа 52ҩык ааныркылеит.  Урҭ рҟынтә  47ҩык акоменданттә сааҭ аилагаразы аанкылоуп.

Вашингтон ахадеи аполициа аиҳаби еицымҩаҧыргаз апрессконференциа аан ишеилкаахаз ала, иҭахаз рҟынтә ҩыџьа хацәоуп ҩыџьа ҳәсацәоуп.

АИХ адыррақәа рыла, иҭахаз аҳәса руаӡәы Америка арра-ҳаиртә мчқәа рветеран лакәын. Лара ахәышәтәырҭаҿ дыҧсит.