Саломе Зурабишвили - Иерусалим иҟалаз арыцҳара саршанхеит, аҭынч ныҳәаҩцәа ржәылара саҿагылоит
Саломе Зурабишвили - Иерусалим иҟалаз арыцҳара саршанхеит, аҭынч ныҳәаҩцәа ржәылара саҿагылоит

Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили Иерусалим иҟалаз ажәылара иазку аҳәамҭа асоцаилтә каҭаҿы ҟалҵеит.

„Иерусалим иҟалаз арыцҳара саршанхеит, аҭынч ныҳәаҩцәа ржәылара саҿагылоит. Ахәрақәа зауз реиқәырхаразы сныҳәоит“, – илҩит Зурабишвили.

Иерусалим, Синагога ааигәара ахысра ҟалеит, бжьҩык ҭахеит, ахәрақәа зауз хҩык рҭагылазаашьа цәгьоуп. Израиль аполициа ахысрақәа атеракт ахәшьара арҭеит.