Рикоҭтәи аҩхаала аиҭаҵра ҟалоит
Рикоҭтәи аҩхаала аиҭаҵра ҟалоит

Аинтенсивтә рыцқаратә усурақәа ирыбзоураны,  жәларбжьаратәи аҵакы змоу Қарҭ-Сенаки-Леселиӡе автомобилтә амҩа  169 км аҿы (Рикоҭтәи ахҵәаха) автотранспорт аиҭаҵра алшоит, – аарыцҳаит Автомобилтә амҩақәа рдепартамент аҟынтә.

Аусҳәарҭа аинфрмациа ала, аиҭаҵра арежим ҷыдала ҟалоит.

Иахьа ашьыжь инаркны ақәа цәгьа иахҟьаны, Рикоҭи ала автомобилқәа реииҭаҵра ҟаломызт.