Павел Ҳерчински - Акандидат статус аиураҿы аполитикатә мчқәа инарыгӡо апрогресс иадҳәалоуп
Павел Ҳерчински - Акандидат статус аиураҿы аполитикатә мчқәа инарыгӡо апрогресс иадҳәалоуп

Қырҭтәыла акандидат статус аиураҿ ацхыраара азааҳарԥшуеит, аха акандидат статус аиураҿы аполитикатә мчқәа инарыгӡо апрогресс иадҳәалоуп, –иҳәеит Қырҭтәыла иҟоу Евроеидгыла ацҳаражәҳәаҩ Павел Ҳерчински.

„Ашықәс анҵәамҭазы Қырҭтәыла акандидат статус аиуеит ҳәа сгәыӷуеит, аха ари сара сымчқәа ирылам. Қырҭтәыла иҟоу Евроеидгыла ацҳаражәҳәаҩ иаҳасаб ала, Қырҭтәыла акандидат статус аиураҿ ацхыраара азаасырԥшуеит, аха акандидат статус аиураҿы аполитикатә мчқәа инарыгӡо апрогресс иадҳәалоуп. Аӡбара аиҿкаара иалоу 27 тәыла ирыдыркылароуп аԥыза-министрцәеи ахадацәеи рыҩаӡараҿ”, – иҳәеит ацҳаражәҳәаҩ.